Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi Jan Hemelík, sídlem Neplachova 81, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 74714945, dále jen „prodávající“ jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé a stávají se tak součástí uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že je jednou ze smluvních stran spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Pro případ, že smluvní stranou je jiný subjekt než spotřebitel, potom se právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

  1. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem).
  2. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícího.

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění na internetových stránkách www.PierreDeLuxe.eu je dodávka kožených výrobků (dále jen Zboží) a dodávka kožených výrobků na zakázku (dále jen Služba), dle uvedených a smluvených parametrů v objednávce.

  1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena v e-shopu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
  2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
  3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že bez výhrad akceptuje veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v nabídce prodávajícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
  4. Po potvrzení objednávky Vám bude emailem zaslána zpráva o přijetí objednávky naším obchodem. Vaše objednávka bude předána našemu obchodnímu oddělení, které Vás prostřednictvím emailu bude informovat o stavu vyřízení objednávky a termínu doručení. V případě, že budete mít jakékoliv problémy nebo otázky v průběhu objednávacího procesu, neváhejte nás prosím kontaktovat na telefonním čísle +420 608 274 717. Rádi Vaše otázky zodpovíme.
  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
  6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  7. Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo objednávkový formulář nebude obsahovat všechna k vyřízení potřebná data, nebo údaje budou vzbuzovat pochybnosti o skutečném úmyslu zboží zakoupit. O nevyřízení objednávky bude zákazník informován na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
  8. Kupující souhlasí se zasíláním informativních e-mailů o stavu jeho objednávky.
  9. Zboží bude expedováno v co nejkratším termínu. Zpravidla do 30 pracovních dnů. V případě, že nebude možné dodat zboží v daném termínu, bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.
  10. Služba bude expedována v co nejkratším termínu. Zpravidla do 30 pracovních dnů. V případě, že nebude možné dodat službu v daném termínu, bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Za splnění dodávky se považuje dodání objednané služby na místo uvedené v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.
  11. Cena Zboží je u výrobku uvedena vždy v českých korunách.
  12. Cena Zboží a Služeb nezahrnuje náklady na balení zboží.
  13. Cena Zboží a Služeb nezahrnuje náklady na dopravu.
  14. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a zaslat je kupujícímu společně se zbožím. Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně.
  15. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.
  16. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za této situace je kupující povinen nepoškozené zboží vrátit bez známek užívání nebo opotřebování. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět zaplacenou kupní cenu zboží. Poplatky za poštovné se nevrací. Před případným vrácením zboží žádáme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky prodávajícího telefonicky nebo na jeho emailovou adresu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  17. Na základě §53 odst. 8 písmeno c) občanského zákoníku se vrácení bez udání důvodu do 14 dnů nevztahuje na dodání služby - tj. na dodání zakázkové výroby
  18. Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo mu nevyhovuje z jiného důvodu, může objednatel požadovat výměnu zboží, a to do 15 dnů od převzetí zboží. Výměna zboží bude provedena  jen v případě, že zboží není poškozeno a nebylo užíváno.

III. Dodací podmínky

  1. Dodací lhůta se stanoví:
   1. Zboží: 5 – 30 pracovních dní
   2. Služby: 15 – 30 pracovních dní
  2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.

IV. Platební podmínky

  1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
  2. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
   1. platbou předem převodem na bankovní účet č. 670100-2215116958/6210 
   2. platbou na dobírku
  3. Dle zákona o evidenci tržeb č.112/2016 Sb. § 5 přijímané platby za zboží na eshopu http://www.pierredeluxe.eu/cs/ nesplňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu.

V. Přeprava a balné

 1. Přeprava ZDARMA - pokud je hodnota objednaného zboží vyšší než 5.000 Kč, přepravu a balné neúčtujeme.
 2. Přeprava Česká pošta, s.p. „BALÍK DO RUKY“
 • BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA, tj. platba převodem na účet č. 670100-2215116958/6210. Cena přepravy: 128,- Kč, zásilka bude odeslána po připsání fakturované částky na účet.
 • DOBÍRKA: cena dobírka + přeprava: 168 Kč, platba hotově při převzetí zásilky.
 1. Přeprava PPL CZ
 • BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA, tj. platba převodem na účet č. 670100-2215116958/6210. Cena přepravy: 148,- Kč, zásilka bude odeslána po připsání fakturované částky na účet.
 • DOBÍRKA: cena dobírky + přeprava: 175 Kč, platba hotově/platební kartou při převzetí zásilky.

4. Rozvoz po Hradci Králové

 • BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA, tj. platba převodem na účet č. 670100-2215116958/6210. Cena přepravy: ZDARMA, zásilka bude rozvážena po připsání fakturované částky na účet.

5. Přeprava PPL Slovenská republika

 • BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA, tj. platba převodem na účet č. 670100-2215116958/6210 (BIC
  BREXCZPPXXX , IBAN CZ86 6210 6701 0022 1511 6958). Cena přepravy: 345,- Kč, zásilka bude odeslána po připsání fakturované částky na účet.

 

 VI. Ostatní podmínky

  1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až úhradou celé kupní ceny.
  2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího emailovým či telefonickým sdělením o částečném plnění dodávky, náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
  3. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
  4. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí Zboží a Služeb, skryté vady nejpozději do 6 měsíců.
  5. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
  6. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace.
  7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží.
  8. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.
  9. Při nepřevzetí hotové zakázky (Služby), je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 80% z hodnoty celkové objednané zakázky (Služby), a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

 

VII. Údržba kožené galanterie   

 

 1. Kožené výrobky chraňte před odíráním, špínou, nárazy, promáčením a ředidly

 2. Špinavá místa nejdříve očistit vlhkým a následně suchým hadříkem

 3. Vžádném případě nepoužívejte ostré kartáče, ředidla a jiné chemikálie
 4. Při zvlhnutí nesušit na topení, ale nechat volně uschnou při pokojové teplotě
 5. Je vhodné výrobek ošetřovat běžnými prostředky pro údržbu kožené galantereie
 6. Nerespektování těchto pokynů má bohužel vlliv na případné rozhodování o uznání reklamace

                               

VIII. Odstoupení od smlouvy

  1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
  2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
  3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
  4. Při odstoupení od smlouvy dle bodu 1, zaplatí kupující 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky (Služby), a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Případné soudní spory budou řešeny v rozhodčím řízením.

 

X. Ochrana osobních údajů

 

 • Prohlášení o ochraně soukromí

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 • Zabezpečení osobních údajů

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

 • Kde jsou vyžadovány osobní údaje

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naší společnost, základní údaje o naší společnosti, atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (shopu), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 3 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazaní svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na info@pierredeluxe.eu. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

 • Údaje, které shromažďujeme

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu provozuje stránky na kterých můžete objednávat produkty nebo služby. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

 • Přístup k osobním údajům

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu pro vás připravil možnost vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat v záložce uživatelský profil.

 • Proč tyto údaje shromažďujeme

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.

 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Jan Hemelík, Pierredeluxe.eu získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace